Poslednje vesti

DEFINISAN I USVOJEN PLAN SARADNJE SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA (SEP)

Kompanija Rakita je definisala Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP) koji predstavlja bazičnu osnovu za komunikaciju i saradnju sa svim ciljnim javnostima na koje projekat geoloških istraživanja ima, ili može imati uticaj. Ujedno, usvajanjem ovog dokumenta stvoren je prostor za kreiranje proaktivne komunikacije sa zajednicom.

Upravo ovaj dokument uobličava niz aktivnosti koje su od ključnog značaja za uspostavljanje i održavanje konstruktivne saradnje sa zainteresovanim stranama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Plan uključivanja zainteresovanih strana je razvijen u skladu sa obavezama kompanije da sledi standarde međunarodne finansijske korporacije (IFC) koji se odnose na očuvanje životne sredine, kao i na principe Ujedinjenih nacija o poštovanju ljudskih prava.

Vrlo važna celina u okviru Plana uključivanja zainteresovanih strana je Žalbeni mehanizam koji je jasno preciziran i utvrđen ovim dokumentom. Njegova primena i implementacija potvrđena je već u prvom kvartalu ove godine u slučaju sanacije štete na određenoj deonici puta u ataru sela Slatina. Kompanija Rakita je tokom realizacije predviđenih radnih aktivnosti izazvala manju štetu na delu lokalne putne mreže, i adekvatnim pristupom i komunikacijom sa lokalnim stanovništvom šteta je sanirana u najkraćem mogućem roku. Upravo ovakav pristup odgovornosti i obavezama pokazuje izričit stav kompanije da poštuje načela propisana u definisanom Žalbenom mehanizmu.

Plan uključivanja zainteresovanih strana dostupan je javnosti na sajtu kompanije Rakita na adresi http://www.rakita.net/wp-content/uploads/2017/02/Plan-uklju%C4%8Divanja-zainteresovanih-strana-Final.pdf, a takođe zainteresovani se mogu upoznati sa štampanim sadržajem ovog dokumenta u prostorijama Rakita Info centra u Boru (ul. Moše Pijade 46/6).