Poslednje vesti

NIVO BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE RADNIKA NA GRADILIŠTU ISTRAŽNOG NISKOPA

Kompanija Rakita ulaže sve napore da nivo bezbednosti i zaštite na radu održi na vrlo visokom nivou. Bezbednosne aspekte moraju poštovati svi zaposleni, kako u Rakiti, tako i u podizvođačkim kompanijama koje su angažovane na realizaciji određenih poslova.

Početkom juna počela je izgradnja istražnog niskopa. Imajući u vidu obim poslova i prisutnost mehanizacije, svakako je jasno da je ovo mesto gde je potreban najviši stepen svesnosti i odgovornosti u pogledu bezbednosti.

O detaljima bezbednosti na samom gradilištu, menadžer ovog sektora Svetlana Stanić, kaže:

Pre potpisivanja ugovora sa izvođačem, urađena je detaljna procena rizika pripremnih radova. Tada smo preispitali sve postojeće kontrole koje možemo da primenimo, kao i mere koje moramo da uvedemo kako bi rizike eliminisali, tj. minimizirali i držali pod kontrolom.

U cilju što bolje pripreme, održani su sastanci sa izvođačem pre početka radova na kojima su jasno definisani naši zahtevi koji su uopšteno navedeni u ugovoru. Tada je izvođaču predočena potpuna posvećenost Rakite bezbednom izvođenju radova, kao i želja da naši radovi naprave minimalan moguć negativan uticaj na životnu sredinu i stanovništvo u okruženju“ – ističe Svetlana Stanić.

Ono što, takođe, treba istaći je da je Sektor bezbednosti i zaštite u Rakiti izvršio detaljan pregled opreme izvođača, njihovih internih pravila i procedura. Usvojeno je pravilo da se na gradilištu poštuju odredbe po strožijim kriterijumima – a to su kriterijumi kompanije Rakita.

Jedan od tih kriterijuma je da na gradilištu ne sme da boravi niko bez prethodne obuke za bezbednost i zaštitu. To se odnosi i na zaposlene u Rakiti koji su obučeni iz oblasti bezbednosti, ali moraju da budu upoznati i sa rizicima konkretnog gradilišta.

Takođe, pooštreno je pravilo da niko od izvođača ne sme da bude na gradilištu bez prethodne uvodne bezbednosne obuke od strane kompanije Rakita. Obuka podrazumeva upoznavanje sa pravilima koja se poštuju u Rakiti, ali i pravila vezana za zaposlene propisana od strane ljudskih resursa, kao i pravila ponašanja u komunikaciji sa trećim licima koja mogu da se nađu u blizini gradilišta.

Gradilište je potpuno ograđeno na stranama koje se graniče sa parcelama trećih lica ili sa katastarskim putem. Pristup unutar ograđenog prostora mogu da imaju lica koja su prošla napred pomenutu obuku i koja nose komplet propisana lična zaštitna sredstva. Minimalno, to su zaštitne cipele sa metalnom kapom i tabanicom, visoko vidljivi prsluk i šlem, a po potrebi, u zavisnosti od vrste radova i mehanizacije, i zaštitne naočare, rukavice i antifone“ – dodaje Svetlana Stanić.

Posebna pažnja se posvećuje pretakanju goriva, kao i malim popravkama mehanizacije. Za to je ograđen i označen poseban prostor koji je obezbeđen sredstvima za reagovanje u slučaju eventualnih neželjenih događaja.