Administrativni asistent u Službi projektne kontrole

Naziv radnog mesta: Administrativni asistent u Službi projektne kontrole

 1. Cilj:
 • Doprinos i usmeravanje aktivnosti Službe projektne kontrole.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Pomaže u obavljanju različitih administrativnih dužnosti, vodi računa o protokolu, prijemu gostiju, pruža neophodne informacije i podršku na drugim poslovima određenim od strane menadžera projektne kontrole;
 • Pruža generalnu podršku u obavljanju različitih administrativnih poslova;
 • Obavlja različite administrativne poslove za potrebe Službe projektne kontrole;
 • Prisustvuje različitim sastancima na kojima vodi zapisnike za potrebe Službe projektne kontrole;
 • Održava i obezbeđuje unos podataka o aktivnostima članova Službe projektne kontrole;
 • Prati odvijanje poslovnih procesa vezanih za odobrenje faktura, projektnu kontrolu i administraciju ugovora;
 • Odgovoran za prijem, distribuciju i arhiviranje pošte za potrebe Službe projektne kontrole;
 • Unosi različite podatke;
 • Sarađuje i komunicira sa finansijskim strukturama kod Poslodavca i pruža administrativnu podršku u obavljanju različitih finansijskih aktivnosti (sačinjavanju izveštaja, pripremi računovodstveno-finansijske dokumentacije, upravljanju i obradi faktura);
 • Koordinira komunikaciju i poslovnu prepisku sa internim i eksternim subjektima;
 • Obezbeđuje implentaciju administrativno-poslovnih procedura kod Poslodavca vezanih za prijem, slanje i celokupno vođenje poslovne korespodencije i druge dokumentacije;
 • Organizuje obavljanje svih zadataka i poslova vezanih za održavanje kancelarija i opreme Poslodavca i u tom cilju komunicira sa dobavljačima i izvođačima;
 • Zakazuje i priprema poslovne sastanke;
 • Organizuje poslovna putovanja;
 • Razmenjuje neophodne informacije sa klijentima i poslovnim partnerima;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama kod Poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara menadžeru projektne kontrole.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba projektne kontrole.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti prava, ekonomije ili u srodnoj naučnoj disciplini;
 • Odlično znanje engleskog jezika (B2/C1);
 • Odlično poznavanje programskog paketa Microsoft Office (Outlook, Word, Excel i Power Point), Adobe Acrobat, društvenih medija i web platformi.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Odličan nivo veštine pismene i usmene komunikacije,
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost odlučivanja,
 • Dokazana sposobnost upravljanja poverljivim informacijama sa diskrecijom uz prilagodljivost različitim zahtevima,
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova
 • Sposobnost obavljanja poslova uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja,
 • Prihvatanje rada u timu i kooperativnost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).