HR Administrator

Naziv radnog mesta: HR Administrator

 1. Cilj:
 • Doprinos na operativnom i administrativnom nivou u cilju podrške HR procesa.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Pomaže rad Službe ljudskih resursa, obavlja opšte administrativne poslove u okviru službe, uključujući HRIS (bazu zaposlenih), proces uvođenja zaposlenih I stara se o komunikaciji sa zaposlenima;
 • Održava kancelarijski prostor na organizovan i profesionalan način uključujući planiranje nabavke potrebne opreme za novozaposlene;
 • Unosi informacije o novozaposlenima u odgovarajući sistem/bazu, kreira lični dosije zaposlenog garantujući da je dokumentacija potpuna (čuva dosijee zaposlenih u papirnoj i elektronskoj formi), brine o periodičnom obnavljanju ugovora zaposlenih, ažurirajući HRIS i bazu zaposlenih pri svakoj promeni koja se tiče zaposlenih;
 • Odgovoran/a za redovno prijavljivanje zaposlenih pred odgovarajućim državnim organima;
 • Vodi računa o sistemu za registraciju prisustva zaposlenih i sprovodi administrativne poslove vezano za zaposlene kojima radni odnos prestaje;
 • Brine o isplati zarada za privremeno angažovane po osnovu saradnje sa trećim organizacijama (Ugovori o delu/PPP/Omladinska zadruga/NSZ itd);
 • Stara se o blagovremenom uručivanju platnih listi, sakuplja i vodi evidenciju;
 • U saradnji sa Menadžerom ljudskih resursa i Koordinatorom ljudskih resursa učestvuje u izradi izveštaja I pregleda koji se odnose na zaposlene;
 • Pomaže Menadžeru ljudskih resursa i Koordinatoru ljudskih resursa u razvoju i unapređenju procedura vezano za ljudske resurse;
 • Stara se o blagovremenom obaveštavanju zaposlenih i učestvuje u pripremi mesečnog informatora za zaposlene;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara Menadžeru ljudskih resursa.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba Ljudskih resursa.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja.
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u oblasti ekonomije, prava, psihologij ili vezane discipline, ili ekvivalentan stepen akademskih studija;
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Odlično znanje rada na računaru (MS Office paket)
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Odličan nivo veština pismene i usmene komunikacije
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost preduzimanja konkretnih akcija
 • Dokazana sposobnost da upravlja poverljivim informacijama sa diskrecijom, prilagodljivost različitim zahtevima
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova,
 • Obavlja posao sa minimumom dnevnog nadzora
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja
 • Prihvata rad u timu i kooperativnost

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).