Inženjer elektrotehnike

Naziv radnog mesta: Inženjer elektrotehnike

 1. Cilj:  

Upravljanje, kontrola i koordinacija aktivnosti u oblasti elektro poslova u preduzeću.

 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Obezbeđuje blagovremenu pripremu i odobravanje potrebnih planova i programa, tehničkih uputstva i druge dokumentacije, te planira i pokreće  izradu projektne i druge tehničke dokumentacije iz delokruga svoga rada za potrebe izvođenja radova;
 • Vrši stručni nadzor nad obavljanjem poslova iz domena svog rada, kontroliše ugradnju i instaliranje elektro postrojenja prema projektnoj dokumentaciji i stara se o urednoj primeni tehničkih normativa za električna postrojenja i uređaje;
 • Odgovoran je za organizovanje redovnog vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja elektro uređaja, postrojenja i instalacija u skladu sa pravilnicima, propisima i standardima;
 • Sastavlja sve neophodne izveštaje i evidencije o procesu rada, na osnovu kojih neposredno izdaje ili svom rukovodiocu predlaže izdavanje odgovarajućih radnih instrukcija;
 • Promoviše principe bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine, te daje lični primer u primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavlja svih poslova;
 • Radi na izradi operativnih procedura iz svoje oblasti;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara menadžeru rudnika.
 1. Sektor/Služba:
 • Služba rudarstva i rudničke infrastrukture.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti elektrotehnike na master akademskim studijama ili studijama ekvivalentnog stepena;
 • Minimum tri godine radnog iskustva;
 • Znanje engleskog jezika i
 • Znanje rada na računaru – AutoCAD, MS Office.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Položen stručni ispit i radno iskustvo u rudarskoj industriji će predstavljati prednost,
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Prilagodljivost i sposobnost rada pod pritiskom,
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz izraženu sposobnost odlučivanja,
 • Razvijena sposobnost planiranja i dobre organizacije u cilju ispunjenja rokova,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).