Izvršni asistent

Naziv radnog mesta:    Izvršni asistent

 1. Cilj:
 • Doprinosi i olakšava aktivnosti Poslodavca u Boru.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Upravlja dnevnim kancelarijskim aktivnostima: dolazna i odlazna komunikacija, zakazivanje sastanaka, organizacija i održavanje kompleksnog sistema zavođenja i čuvanja dokumentacije i baze podataka, pregled pristigle dokumentacije, priprema dokumentacije i izveštavanje;
 • Obezbeđuje visok nivo administrativne podrške Izvršnom odboru/Menadžerima uključujući i glavni kontakt za međusektorsku saradnju i organizaciju događaja u službi/odeljenju;
 • Kontroliše kalendar izvršnog odbora uz blagovremeno prioritiziranje, radi obezbeđenja pažnje Izvršnog odbora usmerena na kritična i strateška pitanja;
 • Nadgleda i koordinira komunikaciju između Izvršnog odbora i ostalih Menadžera, pravi nacrt korespodencije za potpis, prati i pregleda zahteve, vrši identifikaciju prema značaju, uz garanciju da su zahtevi ispunjeni pravovremeno, zadaci upućeni pravim licima i rešeni;
 • Upravlja poverljivim informacijama za Izvršni odbor prema zahtevu, uključujući direktnu i čestu interakciju sa Direktorima i Menadžerima;
 • Prikuplja informacije, u ime Izvršnog odbora, istražuje predmet, priprema preglede i ostalo, uz koordinaciju sa ostalim službama/odeljenjima radi obezbeđenja potrebnog materijala;
 • Priprema i uređuje korespodenciju, izveštaje, prezentacije, planira i organizuje sastanke;
 • Uređuje putovanja i sastanke kroz pripremu i raspored putovanja, pravi raspored poseta na putovanjima, vrši rezervacije drugog transporta, organizuje smeštaj i drugo;
 • Priprema material za sastanke Izvršnog odbora/Menadžera (prezentacije, govori i slično) uz koordinaciju sa ostalim osobljem vezano za istraživanje teme, izveštavanje i materijal za prezentacije;
 • Priprema zapise sa sastanaka, razni materijal za izvršni odbor, sastanke menadžmenta i druge odbore/grupe, prema zahtevu;
 • Izvršava dnevne kancelarijske poslove: kopiranje, pruža administrativnu podršku, vodi dokumentaciju u skladu sa pravilima kompanije, vodi računa o čistoći i održavanju kancelarisjkih prostorija, u skladu sa praksom minimiziranja troškova i zadovoljenja poslovnih potreba;
 • Održava kontakt sa eksternim isporučiocima usluga (čišćenje, održavanje prostorija i opreme) radi obezbeđenja zadovoljavajućeg nivoa usluga u skladu sa standardima kompanije;
 • Stara se o reprezentaciji privrednog društva Rakita, kvalitetu prezentacije i stalnoj afirmaciji Rakite u kontaktu sa poslovnim partnerima;
 • Koordinira nabavku kancelarijske opreme i upravlja troškovima;
 • Dokumentuje procese i procedure vezano za svoje dužnosti i odgovornosti;
 • Obezbeđuje kvalitetnu uslugu unapređujući rezultate kroz učenje, ocenjivanje, redizajn procesa i implementaciju izmena;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama Poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija i trajanje zaposlenja:
 • Bor, 1 godina.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara finansijskom direktoru.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Finansijska služba.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama,
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva u finansijskoj administraciji,
 • Odlično znanje engleskog jezika i
 • Odlično znanje rada na računaru (prvenstveno upotreba programa iz MS Office paketa, Adobe Acrobat, društvenih medija i web platformi).
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Visok nivo veština pismene i usmene komunikacije;
 • Analitičan i proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost preduzimanja konkretnih akcija;
 • Dokazana sposobnost upravljanja poverljivim informacijama uz odgovarajuću diskreciju;
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova;
 • Obavljanje posla uz minimum dnevnog nadzora;
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja,
 • Prihvata rad u timu i kooperativnost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).