Koordinator bezbednosti i zdravlja na radu

Naziv radnog mesta: Koordinator bezbednosti i zdravlja na radu

1. Cilj:

•Kontrola primene mera BZNR na radnim mestima kod Poslodavca, kao i kod izvođača i podizvođača radova.

2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

• Koordinira i organizuje sprovođenje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, sarađuje i organizuje rad sa izvođačima i podizvođačima radova;
• Koordinira i organizuje sprovođenje procesa procene rizika od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i učestvuje u izradi Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini;
• Predlaže izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okilini kada za to postoje opravdani razlozi;
• Koordinira i organizuje sprovođenje zaštite zdavlja i bezbednosti na radu kada postoje promene procesa rada, lokacija ili druge izmene u procesu rada;
• Sprovodi primenu zakonskih i drugih zahteva i pridržava se svih relevantnih zakona i propisa u oblasti bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu;
• Sprovodi interne provere sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zakonskim zahtevima i zahtevima relevantnog standarda iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
• Učestvuje u izradi i pridržava se svih internih priručnika, procedura i pravila za bezbednost i zdravlje na radu, a naročito pruža podršku kod poboljšavanja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima relevantnog standarda,
• Koordinira i organizuje prikuplanje informacija za izradu izveštaja o stanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu na osnovu sopstvenih analiza podataka i statistici u vezi bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, koje dobija od Lica za bezbednost i zdravlje na radu,
• Koordinira i organizuje sprovođenje izmene internih priručnika, procedura i pravilnika za bezbednost i zdravlje na radu usled izmena relevantnih zakona i propisa, i/ili procedura i zahteva Društva/Kompanije,
• Definiše kratkoročne i specifične ciljeve i izrađuje planove i programe za unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
• Koordinira i organizuje sprovođenje izrade internih propisa i pravila iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
• Koordinira i organizuje sprovođenje obavezne evidencije iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
• Koordinira i organizuje prikupljanje podataka za izradu izveštaja o stanju sistema bezbednosti i zdravlja na radu za rukovodstvo, zainteresovane organe, organizacije i javnost u vezi sa stanjem sistema bezbednosti i zdravlja na radu;
• Permanentno inovira i usavršava sopstvena znanja i koordinira i sprovodi obuku zaposlenih za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu;
• Sprovodi kontrolu ispravnosti oruđa, uređaja i instalacija za rad i primenu obaveznih uputstava za bezbedan rad i njihovo održavanje;
• Sprovodi periodične preglede i ispitivanja oruđa za rad, električne instalacije, periodična ispitivanja hemijskih i fizičkih štetnosti, osvetljenost i mikroklimatske parametre u radnim i pomoćnim prostorijama u saradnji sa ovlašćenim instutucijama;
• Sprovodi obezbeđivanje ispravnih sredstava i opreme lične zaštite i njihovo korišćenje i održavanje na propisan način;
• Sprovodi raspoređivanje zaposlenih na radna mesta u skladu sa lekarskim izveštajem o zdravstvenom stanju;
• Učestvuje u osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
• Na osnovu predloga Lica za bezbednost i zdravlje na radu koordinira i proverava da li postoje razlozi za predlog obustave rada kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje radnika ili zabrana korišćenja neispravnih oruđa za rad, sredstava i opreme lične zaštite i obaveštava Menadžera za bezbednost i zdravlje na radu;
• Koordinira i sprovodi istraživanje incidanata i postupanje u slučaju povreda na radu i pružanje prve pomoći i izrade Izveštaja o povredi na radu;
• Koordinira i sprovodi primenu drugih mera koje su uređene zakonskim, podzakonskim ili internim propisima organizacije.
• Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
• Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
• Obavlja druge poslove po nalogu Rukovodioca službe za komunikaciju;
• Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
• Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
• Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta

3. Lokacija :

• Bor;

4. Linija odgovornosti:

• Ova pozicija odgovara menadžeru bezbednosti i zdravlja na radu.

5. Sektor/Služba:

• Služba bezbednosti i zdravlja na radu.

6. Nadzorna ovlašćenja:

• Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja

7. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:

• Visoko obrazovanje stečeno u oblasti rudarstva, metalurgije, bezbednosti i zdravlja na radu ili srodnoj tehničkoj oblasti na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama;
• Položen stručni ispit;
• Minimum 10 godina prethodnog rada u jami;
• Upravljanje motornim vozilom (vozačka dozvola B kategorije);
• Odlično znanje engleskog jezika i
•Odlično znanje rada na računaru.

8. Ostale veštine i sposobnosti:

•Odličan nivo veština pismene i usmene komunikacije
•Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost preduzimanja konkretnih akcija
•Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova,
•Obavljanje posla sa minimumom dnevnog nadzora
•Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja
•Prihvata rad u timu i kooperativnost.
(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).