Koordinator bezbednosti i zdravlja na radu

Naziv radnog mesta: Koordinator bezbednosti i zdravlja na radu

 1. Cilj:
 • Kontrola primene mera BZNR na radnim mestima kod Poslodavca, kao i kod izvođača i  podizvođača radova.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Koordinira i organizuje sprovođenje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, sarađuje i organizuje rad sa izvođačima i podizvođačima radova;
 • Koordinira i organizuje sprovođenje procesa procene rizika od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i učestvuje u izradi Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini;
 • Predlaže izmene i dopune Akta o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini kada za to postoje opravdani razlozi;
 • Koordinira i organizuje sprovođenje zaštite zdavlja i bezbednosti na radu kada postoje promene procesa rada, lokacija ili druge izmene u procesu rada;
 • Sprovodi primenu zakonskih i drugih zahteva i pridržava se svih relevantnih zakona i propisa u oblasti bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu;
 • Sprovodi interne provere sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zakonskim zahtevima i zahtevima relevantnog standarda iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Učestvuje u izradi i pridržava se svih internih priručnika, procedura i pravila za bezbednost i zdravlje na radu, a naročito pruža podršku kod poboljšavanja sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima relevantnog standarda,
 • Izrađuje izveštaje o stanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu na osnovu sopstvenih analiza podataka i statistici u vezi bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, koje dobija od Lica za bezbednost i zdravlje na radu,
 • Koordinira i organizuje sprovođenje izmene internih priručnika, procedura i pravilnika za bezbednost i zdravlje na radu usled izmena relevantnih zakona i propisa, i/ili procedura i zahteva Društva/Kompanije,
 • Definiše kratkoročne i specifične ciljeve i izrađuje planove i programe za unapređenje sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Koordinira i organizuje sprovođenje izrade internih propisa i pravila iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Vodi obavezne evidencije iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Prikuplja podate za izradu izveštaja o stanju sistema bezbednosti i zdravlja na radu za rukovodstvo, zainteresovane organe, organizacije i javnost u vezi sa stanjem sistema bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Permanentno inovira i usavršava sopstvena znanja i koordinira i sprovodi obuku zaposlenih za zaštitu zdravlja i bezbednost na radu;
 • Sprovodi kontrolu ispravnosti oruđa, uređaja i instalacija za rad i primenu obaveznih uputstava za bezbedan rad i njihovo održavanje;
 • Sprovodi periodične preglede i ispitivanja oruđa za rad, električne instalacije, periodična ispitivanja hemijskih i fizičkih štetnosti, osvetljenost i mikroklimatske parametre u radnim i pomoćnim prostorijama u saradnji sa ovlašćenim instutucijama;
 • Sprovodi obezbeđivanje ispravnih sredstava i opreme lične zaštite i njihovo korišćenje i održavanje na propisan način;
 • Sprovodi raspoređivanje zaposlenih na radna mesta u skladu sa lekarskim izveštajem o zdravstvenom stanju;
 • Učestvuje u osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
 • Na osnovu predloga Lica za bezbednost i zdravlje na radu koordinira i proverava da li postoje razlozi za predlog obustave rada kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje radnika ili zabrana korišćenja neispravnih oruđa za rad, sredstava i opreme lične zaštite i obaveštava Menadžera za bezbednost i zdravlje na radu;
 • Koordinira i sprovodi istraživanje incidanata i postupanje u slučaju povreda na radu i pružanje prve pomoći i izrade Izveštaja o povredi na radu;
 • Koordinira i sprovodi primenu drugih mera koje su uređene zakonskim, podzakonskim ili internim propisima organizacije.
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor;
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara menadžeru za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine.
 1. Sektor/Služba:
 • Služba za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Visoko obrazovanje stečeno u oblasti zaštite na radu ili rudarstva;
 • Položen stručni ispit;
 • Minimum 3 godine prethodnog radnog iskustva u obavljanju istih ili sličnih poslova;
 • Upravljanje motornim vozilom (vozačka dozvola B kategorije);
 • Odlično znanje engleskog jezika i
 • Odlično znanje rada na računaru.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u rudarskoj industriji, naročito u podzemnoj eksploataciji;
 • Odličan nivo veština pismene i usmene komunikacije;
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost preduzimanja konkretnih akcija
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova,
 • Obavljanje posla sa minimumom dnevnog nadzora
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja
 • Prihvata rad u timu i kooperativnost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).