Koordinator za otkup zemljišta u javnoj svojini u službi za otkup zemljišta

Naziv radnog mesta: Koordinator za otkup zemljišta u javnoj svojini u službi za otkup zemljišta

 1. Cilj:
 • Obezbeđivanje blagovremenog sticanja prava svojine i drugih stvarnih prava na zemljišnim parcelama u javnoj svojini, sve u skladu predviđenim rokovima, budžetom i važećim pravilima i procedurama kod Poslodavca.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Učestvuje u procesu ugovaranja zakupa zemljišta u javnoj svojini za potrebe obavljanja delatnosti od strane Poslodavca;
 • Prati procedure rušenja objekata koji su locirani na parcelama na kojima Poslodavac obavlja radove, po potrebi;
 • Prati i neposredno obavlja različite terenske i lokalne aktivnosti Službe za otkup zemljišta, posebno u vezi sa zemljištem u javnoj svojini;
 • Koordinira i nadzire aktivnosti na terenu sa ostalim članovima tima za otkup zemljišta, posebno u vezi sa zemljištem u javnoj svojini;
 • Sarađuje sa predstavnicima organa državne i lokalne vlasti, kao i vlasnicima ili imaocima drugih stvarnih prava na zemljišnim parcela u cilju rešavanja svih pitanja vezanih za svojinska i druga prava na zemljištu, uz pomoć ostalih članova Službe i spoljnih pravnih saradnika;
 • Pregovara sa vlasnicima zemljišta o otkupu parcela;
 • Radi na primeni SEP-a i LARF-a da bi se obezbedile odgovarajuće konsultacije sa lokalnom zajednicom i opštinskim organima u slučaju svih aktivnosti vezanih za otkup zemljišta;
 • Po potrebi, pruža odgovarajuću pomoć višem menadžeru za otkup zemljišta u obavljanju različitih aktivnosti;
 • Sarađuje sa ekipama za bušenje i obezbeđuje im blagovremeni pristup neophodnim lokacijama;
 • Pruža pomoć u radu sa elektronskom bazom podataka (ažurira podatke o vlasnicima, parcelama itd.) i dokumentacijom;
 • Pomaže u obavljanju aktivnosti vezanih za procenu vrednosti zemljišta;
 • Pruža podršku u pogledu razvijanja i primene drugih procesa vezanih za otkup zemljišta u javnoj svojini, po potrebi;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor;
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara višem menadžeru za otkup zemljišta.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba za otkup zemljišta.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti društveno-humanističkih ili tehničkih nauka, posebno u oblasti prava, menadžmenta nekretnina ili političkih nauka,
 • Posebna znanja vezana za promet zemljišta,
 • Minimum jedna godina radnog iskustva,
 • Odlično znanje engleskog jezika i
 • Odlično znanje rada na računaru, prvenstveno programa iz MS Office paketa, Adobe Acrobat i softvera vezanih za baze podataka.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Razvijene pregovaračke sposobnosti,
 • Sposobnost obavljanja radnih zadataka u dinamičnom radnom okruženju koje podrazumeva i terenski rad,
 • Posvećenost detaljima uz sposobnost preciznog izveštavanja,
 • Odličan nivo veštine pismene i usmene komunikacije,
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost odlučivanja
 • Dokazana sposobnost da upravljaju poverljivim informacijama sa diskrecijom, prilagodljivost različitim zahtevima,
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova,
 • Može da obavlja posao sa minimumom dnevnog nadzora,
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja,
 • Prihvata rad u timu I kooperativnost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).