Magacioner

Naziv radnog mesta: Magacioner

 1. Cilj: Obezbeđenje nesmetanog odvijanja poslovnih procesa vezanih za čuvanje i skladištenje robe i materijala kod poslodavca, u skladu sa važećim pravilima i procedurama.
 2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Vodi evidencije o ulasku, izlasku i skladuštenju robe i materijala, kao i odgovarajuću dokumentaciju o kretanju robe i materijala kod poslodavca;
 • Odgovoran za sortiranje, označavanje i skladištenje robe i materijala, kao i za njihov adekvatan raspored u magacinu;
 • Odgovoran za prijem i izdavanje robe i materijala iz magacina, i za uredno ažuriranje podataka o kretanju robe u SAP sistemu;
 • Vrši prijem robe i materijala u skladište, uz kontrolu količine i kvaliteta i uz pridržavanje svih internih pravila i procedura prijema robe i materijala;
 • Prati i kontroliše zalihe robe i materijala kod poslodavca, pruža blagovremene informacije o ovom pitanju i radi na obezbeđenju nesmetanog snabdevanja potrebnim materijalima;
 • Vrši popis robe i materijala u magacinu i priprema potrebne izveštaje;
 • Stara se o urednom i bezbednom održavanju magacina; 
 • Po potrebi, može biti zadužen za upravljanje viljuškarem u obavljanju osnovnih radnih dužnosti;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara mandžeru nabavke.
 1. Sektor/Služba:
 • Služba marketinga.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (poželjno, mašinske ili srodne tehničke struke;
 • Odlično znanje engleskog jezika. 
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Stečeno visoko obrazovanje, kao i prethodno radno iskustvo u obavljanju istih ili srodnih poslova, predstavljaće prednost;
 • Poželjna osposobljenost i posedovanje serrtifikata za upravljanje viljuškarom; 
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)