Zaposlenje

Naziv radnog mesta: Menadžer Službe bezbednosti i zdravlja na radu

1. Cilj:

- Kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu u toku radnih operacija i na radnim mestima u Rakita Exploration DOO, kao i kod izvođača i podizvođača radova.

2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

- Definiše ciljeve i dugoročno planira, organizuje i upravlja sistemom menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, te obezbeđuje njegova neophodna unapređenja;
- Planira i primenjuje pravila i procedure bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa važećom nacionalnom i međunarodnom regulativom i standardima u ovoj oblasti;
- Priprema studije i analize o uzrocima nesreća i opasnostima po zdravlje i okolinu za potrebe osoblja angažovanog na projektu i izvođača, te preporučuje adekvatne mere u cilju otklanjanja takvih opasnosti;
- Planira, organizuje i upravlja procesom procene rizika u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima;
- Izrađuje Akt o proceni rizika i obezbeđuje njegovu konstantnu usaglašenost sa organizacionom i kadrovskom strukturom i poslovima koji se kod Poslodavca obavljaju;
- Organizuje i upravlja procesom planiranja sistemom bezbednosti i zdravlja na radu u slučaju promena procesa i mesta rada, kao i svih drugih promena koje mogu biti od značajnoj uticaja na sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu;
- Radi na izradi pravila i standardnih operativnih procedura u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i obezbeđuje njihovu usaglašenost sa važećom regulativom u ovoj oblasti;
- Izrađuje neophodne izveštaje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na osnovu prikupljenih podataka;
- Organizuje i nalaže relevantne kontrole radnih instrumenata i opreme, kao i kontrole primene obavezujućih pravila u pogledu njihove pravilne i bezbedne upotrebe;
- Organizuje i upravlja periodičnim proverama i testovima opreme, električnih instalacija, hemijskih i fizičkih opasnosti, osvetljenja i mikroklimatskih faktora u radnom okruženju, u saradnji sa ovlašćenim konsultantima i izvođačima;
- Organizuje i obezbeđuje upotrebu ispravnih sredstava i opreme lične zaštite i njihovo korišćenje i održavanje na propisan način;
- Organizuje i upravlja procesom obučavanja zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- Nalaže raspoređivanje zaposlenih na odgovarajuća radna mesta, u skladu sa lekarskim izveštajima;
- Organizuje i vodi istrage u slučajevima povreda na radu i drugih nezgoda u procesu rada;
- Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
- Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
- Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
- Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
- Poštuje mere ekološke i protiv požarnezaštite u delokrugu svojih poslova,
- Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta

3. Lokacija :

Bor;

4. Linija odgovornosti:

Ova pozicija odgovara Direktoru.

5. Odeljenje/Služba:

Služba Bezbednosti i zdravlja na radu.

6. Nadzorna ovlašćenja:

Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja

7. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:

- Visoko obrazovanje stečeno u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili srodnoj oblasti;
- Položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
- Posedovanje sertifikata za eksternog kontrolora, u skladu sa OHSAS standardom;
- Poželjno iskustvo u oblasti rudarstva;
- Radno iskustvo u oblasti upravljanja i primene mera bezbednosti i zdravlja na radu u toku projekata podzemne izgradnje ili značajnih projekata površinske izgradnje;
- Iskustvo u radu sa EPCM organizacijama u obezbeđivanju kvalitetnih rezultata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u toku realizacije građevinskih projekata;
- Dokazano iskustvo u primeni praktičnih rešenja i mera u oblčasti bezbednosti i zdravlja na radu; - Odlično znanje engleskog jezika i
- Odlično znanje rada na računaru.

8. Ostale veštine i sposobnosti:

- Odličan nivo veštine pismene i usmene komunikacije
- Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost odlučivanja
- Dokazana sposobnost upravljanja poverljivim informacijama sa diskrecijom i prilagodljivost različitim zahtevima,
- Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova,
- Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja i
- Sposobnost vođenja tima.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).