Misija

Sve aktivnosti koje Rakita obavlja su usklađene sa osnovnim načelima da se osigura opšta bezbednost kao i bezbednost naših zaposlenih, podizvođača i životne sredine. Naš glavni cilj je da se sve aktivnosti koje preduzimamo usklade, planiraju i sprovode sa aspekta zaštite životne sredine i doprinesu ekonomskom i društvenom razvoju, kako lokalne zajednice, tako i Republike Srbije.

Principi i politika na kojima se zasniva zaštita životne sredine su usklađeni sa međunarodnim standardima, iako u nekim slučajevima prevazilaze zahteve lokalne zakonske regulative, a sve sa ciljem da se uticaj na životnu sredinu smanji kroz strategiju upravljanja rizicima.

Kad god je moguće, Rakita u skladu sa pravilima upravljanja ljudskim resursima, bezbednosti i zaštitom na radu, zapošljava lokalno stanovništvo, izvođače i podizvođače. Bezbednost je naš prioritet i samim tim principi našeg poslovanja se zasnivaju i usklađuju sa tom premisom. Naša politika zapošljavanja i angažovanja je usklađena sa srpskim zakonodavstvom i propisima, uz primenu najboljih međunarodnih praksi, kao i osvrtom na fer ponudu, cenu usluga, kvalitet i rok dostave.

U potpunosti smo svesni činjenice da će žitelji Bora i okoline, tokom celog životnog ciklusa projekta, biti veoma važne ciljne grupe za našu kompaniju. U tom pogledu imamo potpuno otvoren i transparentan pristup u saradnji sa lokalnim zajednicama i zainteresovanim stranama. Jedan od prioriteta je pomoć lokalnom stanovništvu kroz unapređenje mogućnosti za njihovo zaposlenje kroz obuku i program doprinosa.

Očekujemo da će projektne aktivnosti imati pozitivan uticaj na lokalni i regionalni razvoj, kao i da će kompanija Rakita biti prepoznata i prihvaćena kao dobar sused i pozitivan partner.