MLAĐI INŽENJER ZA PRERADU MINERALA

Naziv radnog mesta: mlađi inženjer za preradu minerala

Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

 • Pomaže u definisanju i menjanju pravila i tehnika upravljanja procesom prerade minerala; priprema procedure i instrukcije za korišćenje nove opreme, kao i instrukcije za rad na povezanim, novim pozicijama i standardne operativne procedure; kontroliše i nadgleda primenu proizvodnih tehnika i propisa i priprema tehničke izveštaje;
 • Radi na razvoju i unapređenju procedura tehničke inspekcije i sarađuje sa drugim službama u okviru pogona za preradu minerala u cilju organizovanja obuka o proizvodnim tehnikama za zaposlene;
 • Prati status tehničkih uslova tokom proizvodnog procesa, radi na pronalaženju uzroka fluktuacija i kašnjenja u proizvodnom procesu, i obezbeđuje blagovremeno prilagođavanje tehničkih uslova;
 • Radi na razvoju tehničkih mera zasnovanih na promenama proizvodnih pokazatelja, svojstva sirove rude, proizvodnih tehnika i drugo;
 • Pomaže u tehničkom upravljanju procesom prerade minerala na nivou čitavog pogona;
 • U zavisnosti od statusa proizvodnje, analizira mesečne, kvartalne i godišnje podatke o proizvodnji i uslove tehničke kontrole, o čemu blagovremeno sastavlja i podnosi izveštaje; prikuplja, razvrstava i analizira tehničke podatke o proizvodnji i redovno organizuje sastanke o tehničkim pokazateljima proizvodnje;
 • Radi na sprovođenju bazičnih tehničkih ogleda i prati napredak u tehničkim ogledima koje sprovode treća lica i status uzoraka u okviru eksperimenata;
 • Učestvuje u definisanju i primeni planova remonta i tehničkih prepravki, prikuplja i pruža povratne informacije o statusu sprovođenja ovih planova; rezimira rezultate sprovedenih projekata i blagovremeno izveštava;
 • Daje sugestije u pogledu tehničke kontrole troškova, radi na planu unapređenja kontrole troškova, u skladu sa instrukcijama donetim na nivou čitavog pogona;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan/a je i odgovoran/a, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.

Linija odgovornosti:Ova pozicija odgovara zameniku menadžera za preradu minerala i asistentu menadžera za preradu minerala.

Služba: Pogon za preradu minerala.

Nadzorna ovlašćenja: Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja.

Obrazovanje i / ili iskustvo, sertifikati:

 • Stečeno visoko obrazovanje na minimum osnovnim akademskim studijama ili na ekvivalentnom nivou studija – oblast rudarstva (PMS) ili elektromašinstva;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u rudarstvu;
 • Dobro znanje engleskog jezika.
 • Dobro znanje rada na računaru.

Ostale veštine i sposobnosti:

 • Prilagodljivost i sposobnost rada pod pritiskom,
 • Razvijena sposobnost planiranja i dobre organizacije u cilju ispunjenja rokova
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije, adresa Suvaja 185a (na putu ka lokalnom aerodromu). Poželjno je dostaviti biografiju na srpskom i na engleskom jeziku.