NADZORNIK U SLUŽBI ZA RUKOVANJE KONCENTRATOM I JALOVINOM

Naziv radnog mesta: Nadzornik u službi za rukovanje koncentratom i jalovinom

Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

 • Učestvuje u primopredaji smene, upoznat/a je sa statusom opreme i radnih operacija, tehničkim zahtevima i problemima u radu prenetim iz prethodne smene; radi na otklanjanju problema koji se jave tokom njene/njegove smene, te obaveštava kolege iz naredne smene o pitanjima koja nisu mogla biti rešena tokom trenutne smene;
 • Stara se o blagovremenom dolasku na rad drugih zaposlenih u svojoj smeni, proveri opreme pre njenog puštanja u rad, o održavanju radnog mesta u čistom i urednom stanju, i obavlja druge dužnosti prilikom primopredaje smene;
 • Organizuje redovne sastanke pre početka rada, organizuje rad drugih članova tima, starajući se pritom o bezbednom i pravilnom odvijanju proizvodnih procesa;
 • Nadgleda sastavljanje izveštaja o proizvodnji i proces prikupljanja podataka od strane drugih članova tima radi obezbeđenja tačnosti i poudanosti informacija, te obezbeđuje blagovremeno slanje ovih podataka nadređenima;
 • Redovno proverava radne statuse i pokazatelje iz svog delokruga rada, stara se o blagovremenom otkrivanju i otklanjanju problema, o čemu izveštava svoje nadređene;
 • Učestvuje u monitoringu proizvodnog procesa, upravljanju hitnim situacijama, stara se da svi proizvodni pokazatelji ispunjavanju tehničke zahteve, nastoji da ispuni planirane proizvodne zadatke, pruža pomoć u prodaji koncetrata;
 • Organizuje obuke za druge članove tima u cilju unapređenja njihovih profesionalnih veština i kapaciteta;
 • Sprovodi ocenu učinka članova tima, organizuje treninge i tim bildinge za članove tima u cilju jačanja kohezije čitave grupe;
 • Ogovoran/na je za javnu bezbednost, zaštitu od požara, sigurnost, zaštitu životne sredine, sprečavanje poplava i implementaciju 5S sistema za organizovanje radnog prostora, u okviru svog delokruga rada i za sve pozicije unutar svog tima; organizuje obuke iz oblasti BZR novih članova tima; radi na identifikaciji potencijalnih rizika tokom proizvodnog procesa; preduzima mere u cilju umanjenja bezbednosnih rizika i izveštava rukovodioce o preduzetim merama i ostvarenim rezultatima;
 • Obezbeđuje nesmetano odvijanje radnih operacija i održavanje opreme za sve pozicije unutar tima; pruža pomoć osoblju zaduženom za upravljanje opremom u Službi za melevenje i flotaciju u formulisanju/pripremanju kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova održavanja opreme o čemu blagovremeno izveštava pretpostavljene; organizuje članove tima u cilju pružanja pomoći prilikom održavanja opreme, u skladu sa zahtevima koje postavljaju lica zadužena za elektromašinsko održavanje u preduzeću;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan/a je i odgovoran/a, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.

Linija odgovornosti:Ova pozicija odgovara supervizoru u službi za rukovanje koncentratom i jalovinom i zameniku supervizora.

Služba: Pogon za preradu minerala.

Nadzorna ovlašćenja: Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja.

Obrazovanje i / ili iskustvo, sertifikati:

 • Stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju – primat imaju rudarska PMS, elektromašinska, hemijska ili druga odgovarajuća tehnička struka;
 • Poželjno dobro znanje engleskog jezika;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u rudarstvu.

Ostale veštine i sposobnosti:

 • Stečeno visoko obrazovanje, kao i prethodno radno iskustvo u obavljanju istih ili srodnih poslova, predstavljaće prednost;
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije, adresa Suvaja 185a (na putu ka lokalnom aerodromu). Poželjno je dostaviti biografiju na srpskom i na engleskom jeziku.