Najčešće postavljana pitanja

Rakita Exploration d.o.o. (Rakita) je srpska kompanija koja trenutno vrši istražne radove u Timočkoj Krajini u istočnoj Srbiji, blizu Bora. Rakita poseduje dozvolu za geološka istraživanja za projekat Timok i u zajedničkom je vlasništvu kanadske rudarske kompanije Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) i kompanije Freeport-McMoRan Exploration Corporation (Friport).

Fokus kompanije Rakita predstavlja projekat Timok na području obuhvaćenom odobrenjem za geološka istraživanja Brestovac-Metovnica. Rudno ležište Čukaru Peki podeljeno je na „gonju zonu” i „donju zonu”. Nevsun drži 100 % udela u gornjoj zoni i izvođač je projekta. Što se donje zone tiče, nakon izrade Studije izvodljivosti gornje zone, Nevsun će imati 46 % udela u donjoj zoni, a Friport preostalih 54%.

Trenutno je u toku izrada Studije izvodljivosti gornje zone, sa ciljem da se proceni isplativost eksploatacije kao i prerade bakra i zlata ovog ležišta sa visokim sadržajem rude. Paralelno sa tim, nastavlja se istraživanje donje zone koja je nižeg sadržaja rude, ali većeg obima.

Projekat se nalazi na oko 6 km južno od grada Bora, a oko 245 km jugoistočno od Beograda. Grad Bor je regionalni i administrativni rudarski centar. U neposrednoj blizini same lokacije projekta nalazi se i prateća rudarska infrastruktura neophodna za rudarske aktivnosti (putna mreža, železnica, električna energija, voda) kao i nedavno modernizovana topionica bakra u Boru.

Trenutne studijske analize ukazuju na mogućnost otvaranja podzemne ekspolatacije gornje zone na dubini od 450 do 850 m.

Pristup gornjoj zoni biće omogućen putem tunela sa nagibom, odnosno niskopa, koji će se najpre koristiti kao istražni niskop u svrhe uzimanja uzorka radi tehnološke probe, a sve sa ciljem potvrđivanja isplativosti daljeg ulaganja u razvoj gornje zone. Istražni niskop će se najverovatnije sastojati iz dva paralelna tunela. Prvi tunel će se prvenstveno koristiti za pristup ležištu, a drugi za ventilaciju. Prema projektnoj dokumentaciji tuneli bi trebalo da budu oko 5 metara širine i 5 metara visine, međutim, projektovanje je još na nivou koncepta i samim tim podložno izmenama.

Pomoćni objekti nalaziće se u neposrednoj blizini portala tj. ulaza u tunele istražnog niskopa i podrazumevaće tipičnu prateću rudarsku infrastrukturu kao što su kancelarije, uključujući prenosnu radionicu sa opremom, skladište goriva, privremeni generator za proizvodnju električne energije, postrojenje za proizvodnju prskanog betona, prostoriju za rudare, administrativne i upravne zgrade, privremeno jalovište i postrojenje za upravljanje i preradu vode sa jalovišta.

Pretpostavka je da će koncentrat dobijen iz postrojenja za preradu rude i proizvodnju bakarnog koncentrata sa primesama zlata biti plasiran na međunarodno tržište po važećim cenama. Jalovište će se nalaziti u neposrednoj blizini pogona za preradu rude i biće projektovano i sagrađeno na osnovu domaćeg zakonodavstva i regulative kao i na osnovu najboljih međunarodnih praksi za izgradnju ovakvih projekata.

Po završetku operativne faze gornje zone, zone u obuhvatu projekta biće predmet rekultivacije i sanacije. Degradacija zemljišta biće primetna na površini iznad ležišta gde se i očekuje sleganje tla u izvesnoj meri.

Rakita vrši geološke istražne radove na osnovu Rešenja br. 310-02-0221/2012-14, izdatog od strane Odseka za geologiju i rudarstvo pri Ministarstvu rudarstva i energetike. Iako su u prošlosti izvesni istražni radovi izvođeni u ovoj oblasti, rudno ležište nije identifikovano sve dok tim kompanije Rakita nije pronašao ležište Čukaru Peki u julu 2012. godine. Članovi tima su za svoj uspeh u otkriću ležišta dobili međunarodno priznanje 2016. godine u Torontu, na konferenciji Kanadske asocijacije za rudarstvo i razvojna istraživanja (PDAC), kada im je uručena nagrada Thayer Lindsey. Više informacija o nagradi dostupno je na http://www.pdac.ca/multimedia/press-releases/publications---press-releases/2015/12/08/december-8-2015.

Realizacija istražnog niskopa za nalazište u gornoj zoni planirana je za kraj 2017. godine. Shodno pozitivnim rezultatima Studije izvodljivosti, postupku ishodovanja dozvola i svim potrebnim odobrenjima od strane relevantnih organa, početak izgradnje rudarskih objekata i prateće infrastrukture planiran je za ranu 2019. godinu. Izgradnja postrojenja za preradu rude iz gornje zone očekuje se da bude kompletirana najkasnije 2021. godine, dok bi rudnik postao operativan nešto kasnije iste godine. Period eksploatacije i prerade rude procenjen je na period od približno 12 do 15 godina, s tim što će tačan vremenski okvir predviđen za navedene aktivnosti biti detaljnije razrađen u Studiji izvodljivosti za gornju zonu. Rad na izgradnji i eksploatacija odvijaće se po četvoro brigadnom sistemu, sedam dana u nedelji i 350 radnih dana u toku kalendarske godine.

Nastaviće se sa procenom mineralnih resursa donje zone, međutim tek na osnovu značajnijih rezultata istražnog bušenja i tehničko ekonomske analize moći će da se dokaže eventualna održivost daljeg razvoja gde se početni radovi mogu očekivati tek za 15-20 godina u zavisnosti od uspeha daljih istražnih radova u donjoj zoni.

Projekat već u ovoj fazi doprinosi lokalnoj privredi i ekonomskom razvoju. Trenutno, Projekat zapošljava oko 410 ljudi (radnici kompanije Rakita i podizvođačkih kompanija) koji su deo razvoja i pripreme Studije izvodljivosti i ostalih istražnih aktivnosti. Kao rezultat inicijative kompanije Rakita da zapošljava lokalno stanovništvo, uz osnovni preduslov da poseduju potrebne veštine, 85 % radne snage angažovane na Projektu čine državljani Srbije. Tokom predviđenog perioda od dve godine za izgradnju, procena je da će broj angažovane radne snage dostići 1200 osoba. Očekuje se da će se taj broj zadržati na 600 ljudi tokom operativne faze rudnika gornje zone, za tačnije podatke o broju zaposlenih potrebno je uraditi dodatne analize tokom izrade Studije.

Rudarstvo u Borskom okrugu ima dugu istoriju, dok Srbija ima kvalifikovanu radnu snagu, stoga je očekivano da će većina radnika biti državljani Srbije.

Cilj Rakite je da uvek prvenstveno sarađuje sa kompanijama na lokalu za pružanje usluga i nabavke materijala i proizvoda kada kapaciteti i nivo pružanja usluga odgovaraju zahtevima kompanije Rakita. U slučaju da kompanije ne mogu da zadovolje zahtevane tehničke i operativne zahteve, tada se pristupa anagažovanju kompanija iz inostranstva. Praksa koja se primenjuje je da kompanije iz inostranstva moraju da registruju lokalne ćerke kompanije i da posluju preko ovih subjekata kako bi se osigurala usaglašenost sa srpskim Zakonom o radu i ostalom pratećom regulativom koja reguliše poslovanje u Srbiji.

Tokom 2016. godine, Rakita je koristila usluge 246 kompanija koje su bile ili anagažovane kao podizvođači ili izvor snabdevanja robe i usluga, od kojih 83% (204) čine srpske kompanije. Od tog procenta, 37% čine kompanije registrovane u Boru.

Menadžment kompanije Rakita prvenstveno razmatra opciju pružanja mogućnosti za razvoj na lokalu kad god za to postoje adekvatni uslovi. Prihodi, porezi i mogućnosti zapošljavanja prvi su pokazatelji pozitivnog uticaja Projekta na Bor i Srbiju.

Politika zaštite životne sredine kompanije Rakita usklađena je sa zakonima koji regulišu oblast zaštite životne sredine kako bi se umanjio uticaj na životnu sredinu uz korišćenje proverenih strategija upravljanja rizicima.

Kako bi ispunila srpske i međunarodne standarde, Rakita je angažovala lokalne i međunarodne kompanije za pružanje usluga iz oblasti zaštite životne sredine. Kompanija Environmental Resources Management (ERM) je globalni konsultant koji pruža usluge savetovanja u oblastima zaštite životne sredine, zdravlja, bezbednosti, rizika i socijalnih pitanja i vodi poslove na proceni ekoloških i socijalnih uticaja uz podršku srpskih specijalizovanih konsultanata i institucija. Od 2015. godine, ERM prikuplja osnovne podatke o životnoj sredini i socijalnim pitanjima za Projekat kako bi izvršila jasnu procenu uticaja u sladu sa srpskim zakonima i međunarodnim standardima. Studije procene uticaja obuhvatiće i prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane da bi se došlo do najoptimalnijeg projektnog rešenja, uzimajući u obzir socijalne i ekološke faktore.

Rakita je posvećena održivosti i zaštiti životne sredine, i samim tim projektovanje će biti izvedeno tako da se izbegnu, umanje i ublaže mogući uticaji. Rakita će tokom razvoja projekta uključiti lokalne zajednice koje su obuhvaćene Projektom, dok će tokom procesa ishodovanja dozvola, angažovati i direktno sarađivati sa nacionalnim institucijama koje obavljaju delatnosti zaštite i unapređenja prirodnog i kulturnog nasleđa Srbije.

Nezavisni eksperti zajedno sa Univerzitetom u Beogradu, trenutno sprovode temeljne hidrološke i tehničke procene kako bi uticaj rudarskih aktivnosti na vodni režim bio minimalan. Aktivnosti mogu imati uticaj na protok manjih lokalnih potoka, međutim, Projekat će implementirati mere da zaštiti kvalitet vode za vreme životnog ciklusa rudnika i nakon toga. Osim pridržavanja Evropskih standarda i primene najboljih međunarodnih praksi, Rakita sarađuje sa srpskim regulatornim organima i institucijama kako bi ispunila ili nadvisila norme tokom projektovanja sistema vodne mreže.

Rakita otkupljuje zemljište od privatnih vlasnika po principu dobrovoljnosti, uz primenu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Rakita primenjuje praksu otkupa zemljišta koja je u skladu sa važećim srpskim zakonodavstvom i koja je zasnovana na najboljim međunarodnim praksama. Kompenzacija ili nadoknada za zemljište i useve vrši se po punoj vrednosti zamene, što uključuje nezavisnu procenu tržišne vrednosti poseda i cene transakcije, uz dodatak premije ili bonusa. Proces otkupa zemljišta uključuje identifikaciju parcela koje su u obuhvatu Projekta, zatim identifikaciju vlasnika/korisnika, procenu imovine, pristupanje potpisivanju kupoprodajnih ugovora, prenos vlasništva i isplatu kompenzacije, a sve uz podršku Rakita. U dodatku, Rakita pristupa monitoringu domaćinstava koja su izložena uticaju Projekta kako bi se umanjili mogućnosti uticaja aktivnosti otkupa zemljišta.

Više informacija o ovim temama dostupno je u Planu uključivanja zainteresovanih strana http://rakita.net/sepsrpski.pdf Za dodatna pitanja, posetite Info centar kompanije Rakita u ulici Moše Pijade 46/6, Bor, Srbija.

Ukoliko ne možete da nađete ono što tražite molimo vas da nas kontaktirate