OPERATER NA ZGUŠNJIVAČU

Naziv radnog mesta: Operater na zgušnjivaču

Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

 • Prisustvuje sastanku pre smene i vrši primopredaju poslova sa kolegama iz prethodne smene; proverava stanje i rad opreme, potrošnje materijala i postojećih problema u prethodnoj smeni i radi na njihovom rešavanju; evidentira probleme koji se javljaju u tekućoj smeni i radi na njihovom rešavanju; ako se problemi ne reše do kraja smene, dužan/na je da obavesti kolege u sledećoj smeni na postojanje problema;
 • Dužan/na je da pravilno rukuje opremom na radnom mestu, te da sprovodi redovne provere i održavanje opreme;
 • Odgovoran/a za pripremu flokulanata u skladu sa propisanim tehničkim zahtevima, kako bi se obezbedilo da ja nivo zamućenosti i gustine u zgušnjivaču u skladu sa propisanim standardima i u okviru kontrolnog raspona; radi na transportu rude do filtraže koncentrata u skladu sa tehničkim zahtevima; kao i na transportu jalovine do odlagališta;
 • Vodi izvornu evidenciju proizvodnje na svom radnom mestu;
 • Ogovoran/na je za javnu bezbednost, zaštitu od požara, sigurnost, zaštitu životne sredine, sprečavanje poplava i implementaciju 5S sistema za organizovanje radnog prostora, u okviru svog delokruga rada i na poziciji na kojoj radi;
 • Blagovremeno pruža povratne informacije relevantnom osoblju i radi na reševanju problema koji se pojave u toku proizvodnje;
 • Dužan/na je da pruža pomoć osoblju zaduženom za upravljanje opremom u Službi za melevenje i flotaciju u formulisanju/pripremanju kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planova održavanja opreme, da o tome blagovremeno izveštava pretpostavljene i da pruža pomoć oko održavanja opreme;
 • Dužan/na je da učestvuje u obukama iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i timskim aktivnostima koje organizuju službe višeg nivoa rukovđenja; prepozna potencijalne opasnosti po bezbednost i zdravlje na radu na poziciji na kojoj radi i preduzima mere za smanjenje rizika;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan/a je i odgovoran/a, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.

Linija odgovornosti:Ova pozicija odgovara nadzorniku u službi za rukovanje koncentratom i jalovinom.

Služba: Pogon za preradu minerala.

Nadzorna ovlašćenja: Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja.

Obrazovanje i / ili iskustvo, sertifikati:

 • Stečeno srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju – primat imaju rudarska PMS, elektromašinska, hemijska ili druga odgovarajuća tehnička struka;
 • Poželjno dobro znanje engleskog jezika.

Ostale veštine i sposobnosti:

 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije, adresa Suvaja 185a (na putu ka lokalnom aerodromu). Poželjno je dostaviti biografiju na srpskom i na engleskom jeziku.