Gornja zona projekta Timok

Gornja zona projekta Timok

Prospekt Čukaru Peki gornja zona predstavlja epitermalnu mineralizaciju visoke sulfidacije. Izgrađena je od masivnih sulfida, polu-masivnih sulfida, a javlja se i u vidu žica, štokverka, impregnacija i hidrotermalnih breča sa sulfidnim matriksom. Epitermalna mineralizacija visoke sulfidacije formira jedinstvenu zonu na dubini od 400m do preko 800m ispod površine. Pirit je dominantan sulfidni mineral, a kovelin je glavni mineral bakra, dok manju zastupljenost imaju enargit, bornit i halkozin, koji se javljaju u žicama, hidrotermalnim brečama i impregnacijama. Zlato prati sulfidnu mineralizaciju bakra.

Istraživanja gornje zone ukazuju na ukupno - indicirane resurse od 1,7 miliona tona rude sa prosečnim sadržajem bakra od 13,5% i 10,4 grama zlata po toni rude, a ukupni pretpostavljeni resursi se procenjuju na 35 miliona tona rude sa srednjim sadržajem od 2,9% bakra i 1,7 grama zlata po toni (na osnovu graničnog sadržaja 0,75% Cu).

Urađena je Preliminarna Ekonomska Analiza od strane SRK Consulting (UK) Ltd, nezavisne rudarsko-geološke konsultantske kompanije, a sve u skladu sa Nacionalnim Instrumentom 43-101 koji bliže uređuju Kanadske regulatorne agencije.

Licenca “Brestovac-Metovnica”

Licenca “Brestovac-Metovnica” obuhvata područje opštine Bor i grada Zaječara. Licenca za geološka istraživanja pokriva 8,662ha, odnosno 86,62 km2. Ležište bakra i zlata Čukaru Peki nalazi se 6 kilometara južno od Bora.

Licence “Brestovac Zapad”, “Leskovo” i “Jasikovo-Durlan” potok

Kompanija Rakita poseduje i sledeće licence na području opština Bor, Žagubica i Majdanpek: “Brestovac Zapad”, kao i “Leskovo“ i „Jasikovo-Durlan potok“.

Donja zona projekta Timok

Donja zona projekta Timok

 

 

Prospekt Čukaru Peki donja zona je porfirski tip mineralizacije okarakterisan pojavom hakopirita i pirita i ponegde bornita i molibdenita. Mineralizacija se javlja u vidu rasejanja, i u kvarcnim i kvarcno-magnetitskim žicama štokverknog tipa, a česta je pojava anhidritskih žica. Mineralizacija je uglavnom vezana za kvarcno-biotitsku alteraciju, ali se generalno javljaju i kvarcno-sericitska i argilitska alteracija. Mineralizacija koja nastaje kasnije donosi u ograničenim razmerama kovelin-piritsku mineralizaciju. Porfirska mineralizacija vezana je za andezite i andezitske breče.

Istražnim bušenjem i geološkim opservacijama ustanovljena je granica prostiranja donje zone ka jugozapadu i jugoistoku. Postoje realne indicije da se prostiranje donje zone nastavlja ka severu, kao i prema jugu ispod granice gornje zone gde nisu vršena duboka bušenja kako bi se dokazalo postojanje donje zone. Gornja granica mineralizacije u donjoj zoni se kreće od 1400m na zapadu, do 750m na istoku (ispod površine). Konačna dubina porfirske mineralizacije nije još utvrđena jer je nekoliko istražnih bušotina obustavljeno u mineralizaciji, tako da je utvrđen mineralizovani  interval od 900m. Geometrija donje zone će biti bliže definisana budućim istražnim bušenjem.

Prostorni položaj donje zone još nije modelovan zbog nedovoljno podataka, pa samim tim nije uključena u proračun rezervi metala.