Saradnik za regrutaciju i selekciju

Naziv radnog mesta: Saradnik za regrutaciju i selekciju

 1. Cilj: Osigurava efikasno odvijanje procesa regrutacije i selekcije kandidata za zaposlenje kroz transparentan postupak usklađen sa politikom ljudskih resursa Rakite.
 2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Prikuplja informacije o postojećim slobodnim pozicijama kod Poslodavca u cilju obezbeđenja njihove blagovremene identifikacije i popunjavanja;
 • Stara se o blagovremenom oglašavanju slobodnih pozicija kod Poslodavca;
 • Pregleda i procenjuje prijave na osnovu obaveznih i poželjnih kriterijuma, ažurira bazu kandidata i sastavlja listu prijavljenih kandidata, i uz konsultaciju sa službom koja zapošljava kandidata sastavlja listu sa užim izborom kandidata koji će biti pozvani na intervju;
 • Formuliše pitanja zasnovana na kompetencijama u koordinaciji sa ostalim članovima grupe za intervju, organizuje i nadgleda testiranja, učestvuje u intervjuima, vrši evaluaciju kandidata i priprema izveštaj o sprovedenim intervjuima;
 • Organizuje, administrira proces regrutacije i selekcije i komunicira sa kandidatima blagovremeno pružajući povratne informacije;
 • Izrađuje relevantne izveštaje o procesu selekcije i prati pokazatelje uspešnosti procesa;
 • Radi na održavanju i unapređenju baze podataka o kandidatima za zaposlenje kod Poslodavca;
 • Sprovodi orijentacione razgovore sa novozaposlenima i pomaže u ažuriranju priručnika za novozaposlene;
 • Pruža podršku u obavljanju opštih administrativnih poslova iz delokruga ljudskih resursa; 
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama Poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara direktoru ljudskih resursa.
 1. Služba/Odeljenje:
 • Služba ljudskih resursa.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti društveno-humanističkih nauka, poželjno iz psihologije;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u obavljanju kadrovskih poslova, naročito poslova regrutacije i selekcije;
 • Odlično poznavanje rada u programskom paketu MS Office, prvenstveno u Excelu.
 • Odlično znanje engleskog jezika.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Sposobnost rada u uslovima postojanja različitih kulturnih normi;
 • Razvijena sposobnost pismene i usmene komunikacije;
 • Sposobnost upravljanja različitim, suprotstavljenim prioritetima; 
 • Sklonost ka timskom radu i 
 • Razvijena sposobnost rešavanja problema, odlične organizacione veštine, izražena samoinicijativnost i temeljnost u radu.  

 (Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije (adresa Suvaja 185a, u bilzini aerodroma u Boru). Radne biografije i prijave je potrebno dostaviti na srpskom i na engleskom jeziku.