Savetnik u Službi za otkup zemljišta

Naziv radnog mesta:   Savetnik u Službi za otkup zemljišta

 1. Cilj:
 • Savetnik u Službi za otkup zemljišta pruža projektnu podršku višem menadžeru za otkup zemljišta i razvija inicijative, procese i strategije za potrebe otkupa zemljišta. Zaposleni će takođe razvijati i nadgledati Planove upravljanja zemljištem, i iskazivati liderstvo u obezbeđivanju da se ove strategije, procesi i inicijative poštuju od strane svih članova Službe za otkup zemljišta i drugih povezanih službi.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Priprema pravnu dokumentaciju neophodnu za odvijanje procesa otkupa zemljišta;
 • Pribavlja stručna mišljenja pravnih savetnika Poslodavca o nizu različitih pravnih pitanja;
 • Sarađuje sa nadležnim institucijama, blisko povezanim za procesom otkupa zemljišta (nadležni javni beležnici, katastarske službe, sudovi);
 • Pruža aktivnu podršku vlasnicima zemljišnih parcela u cilju rešavanja spornih pitanja, pre i nakon sprovedenog otkupa;
 • Povremeno izveštava predstavnike lokalnih zajednica o statusu projekta;
 • Radi na razvoju novih inicijativa u pogledu pružanja podrške vlasnicima zemljišta;
 • Po potrebi, pruža podršku članovima Službe za ishodovanje dozvola;
 • Radi na razvoju i izvršavanju standardnih operativnih procedura za potrebe Službe za otkup zemljišta;
 • Razvija i nadgleda primenu kratkoročnih i dugoročnih planova upravljanja vezanih za Službu za otkup zemljišta;
 • Nagleda zemljište u vlasništvu Poslodavca;
 • Radi na razvoju i izvršavanju strategija vezanih za rad Službe za otkup zemljišta;
 • Po potrebi, pruža podršku u upravljanju i arhiviranju podataka;
 • Pruža podršku u prevođenju na povremenoj bazi;
 • Po potrebi, deluje kao veza sa projektom za račun višeg menadžera za otkup zemljišta;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor;
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara višem menadžeru za otkup zemljišta.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba za otkup zemljišta.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti prava, ekonomije, ili u oblastima povezanim sa otkupom zemljišta, nepokretnostima, poljoprivredom, biznis menadžmentom ili srodnim naučnim disciplinama na osnovnim ili master akademskim ili strukovnim studijama;
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru, prvenstveno paketa MS Office (Outlook, Word, Excel i Power Point) i Adobe Acrobat.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Odličan nivo veština pisane i usmene komunikacije,
 • Poželjno prethodno iskustvo u obavljanju poslova prometa zemljišta,
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost odlučivanja,
 • Dokazana sposobnost da upravlja poverljivim informacijama sa diskrecijom, prilagodljivost različitim zahtevima,
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova,
 • Sposobnost obavljanja radnih zadataka uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja i
 • Timski igrač, spreman za saradnju.

 

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).