Viši računovođa

Naziv radnog mesta:    Viši računovođa

 1. Cilj:
 • Priprema i obrada računovodstvene dokumentacije i finansijsko izveštavanje.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Sprovodi interne finansijske obaveze, kontroliše ispravnost i verodostojnost svih poslovnih promena i iste knjiži u glavnoj knjizi  prema propisima i internim procedurama;
 • Kontroliše ispravnost domaćih i inostranih ulaznih faktura, obezbeđuje odgovarajuća odobrenja i kontrolu prema “two/three way match” proceduri;
 • Usaglašava stanja sa kupcima i dobavljačima i koriguje neslaganja;
 • Izrađuje mesečni pregled nefakturisanih troškova u komunikaciji sa domaćim i inostranim dobavljačima;
 • Obračunava različite naknade fizičkim licima;
 • Učestvuje u zatvaranju meseca, godine i izradi različitih izveštaja za potrebe menadžmenta;
 • Učestvuje u izradi i kontroli PDV evidencije i prijave;
 • Komunicira sa revizorima, finansijskim institucijama, internom i eksternom finansijskom kontrolom Poslodavca;
 • Učestvuje u izradi završnog računa i poreskog bilansa;
 • Po potrebi, učestvuje u obavljanju drugih računovodstvenih poslova;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama Poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposredno nadređenog;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara menadžeru za unapređenje računovodstvenog procesa.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Finansijska služba.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja.
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih ili srodnih nauka na osnovnim, specijalističkim ili master akademskim ili strukovnim studijama;
 • Minimum 3 godine iskustva u obavljanju istih ili sličnih poslova;
 • Minimum srednji nivo znanja engleskog jezika (B1/B2);
 • Znanje rada u MS Office okruženju uz odlično znanje Microsoft Excela;
 • Poznavanje Zakona o računovodstvu, poreskih propisa i MRS/MSFI.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Visok nivo veština pismene i usmene komunikacije;
 • Analitičan i proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost preduzimanja konkretnih akcija;
 • Dokazana sposobnost upravljanja poverljivim informacijama uz odgovarajuću diskreciju;
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova;
 • Obavljanje posla uz minimum dnevnog nadzora;
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja,
 • Prihvata rad u timu i kooperativnost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NOTE: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).